0913772297 trungthanglong@gmail.com

Bảng giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines đến 31/12/2012

Bảng giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines đến 31/12/2012

 

Bảng giá vé máy bay nội địa của hãng hàng không vietnam Airline

 

Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 1.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm Linh hoạt
Đà Nẵng Pleiku 1.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm Linh hoạt
Đà Nẵng Cần Thơ 650.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Đà Lạt 2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Đà Nẵng Đà Lạt 1.500.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Đà Nẵng Hải Phòng 2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Đà Nẵng Hải Phòng 650.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Nha Trang 2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Đà Nẵng Nha Trang 1.500.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Đà Nẵng 2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Đà Nẵng 800.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Hà Nội Huế 2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Huế 800.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Hà Nội Buôn Ma Thuột 3.400.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Buôn Ma Thuột 1.100.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Hà Nội Đà Lạt 3.400.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Đà Lạt 1.300.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Hà Nội Tuy Hòa 3.400.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Tuy Hòa 2.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Điện Biên 1.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Đồng Hới 1.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Vinh 1.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Nha Trang 4.000.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Nha Trang 2.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Pleiku 3.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Pleiku 1.100.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Hà Nội Quy Nhơn 3.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Quy Nhơn 2.000.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 4.000.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 1.300.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Hà Nội Tam Kỳ 2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Tam Kỳ 1.500.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Phổ thông siêu tiết kiệm
Hà Nội Cần Thơ 4.000.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Cần Thơ 2.550.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 1.700.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 850.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Pleiku 1.700.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Pleiku 850.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 1.000.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Cà Mau 700.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Tuy Hòa 700.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 800.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Huế 2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Huế 800.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Đà Lạt 1.700.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Đà Lạt 850.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Hải Phòng 3.400.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Hải Phòng 1.100.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Vinh 3.400.000 VNĐ