0918.290964 congtydulichthanglong@gmail.com

Bình Châu - Hồ Cóc - Long Hải (2N)

Bình Châu - Hồ Cóc - Long Hải (2N)

00

Chia sẻ mạng xã hội

Mô tả chi tiết

 

BÌNH CHAÂU – HOÀ COÙC – LONG HAÛI

2 Ngày 1 đêm

Ngaøy 01: Tp.HCM – Bình Chaâu – Hoà Coùc – Long Haûi

Saùng: Xe & HDV Cty DL Thaêng Long ñoùn khaùch taïi ñieåm heïn, Khôûi haønh ñi Bình Chaâu. Ñoaøn duøng ñieåm taâm saùng taïi khu vöïc Long Thaønh..

Ñeán KDL Suoái Khoaùng Noùng Bình Chaâu.  Quyù khaùch ñöôïc ngaâm chaân vaø taém khoaùng trong beå khoaùng taäp theå (coù trong chöông trình). Ngoaøi ra, quyù khaùch coù theå töï do söû duïng caùc dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe cao caáp khaùc taïi KDL Bình Chaâu: ngaâm, taém buøn, massage…chi phí töï tuùc.

Tröa: Xe ñöa ñoaøn ñeán Khu vöïc bieån Hoà Coác. Quyù khaùch duøng côm tröa taïi nhaø haøng beân bôø bieån thoaùng maùt.

Chieàu: Khôûi haønh ñi Long Haûi theo cung ñöôøng môùi ven bieån. Ñeán Long Haûi ñoaøn nhaän phoøng khaùch saïn. Töï do taém bieån vaø tham  gia caùc troø chôi vaän ñoäng treân bieån vui nhoän…

                 Ngaøy 02: Long Haûi -  Tp.HCM  

Saùng: Duøng ñieåm taâm saùng. Quyù khaùch vieáng Dinh Coâ – tìm hieåu tín ngöôõng ñoäc ñaùo cuûa cö daân ñòa phöông. Trôû veà khaùch saïn. Ñoaøn töï do taém bieån.

Tröa: Ñoaøn laøm thuû tuïc traû phoøng. Duøng côm tröa taïi nhaø haøng, khôûi haønh veà Tp. Hoà Chí Minh. Treân ñöôøng gheù tham quan vaø mua saém quaø löu nieäm taïi Khu Trung Taâm Thöông Maïi Chôï Baø Ròa hoaëc mua ñaëc saûn traùi caây vaø caùc saûn phaåm ñöôïc cheá bieán töø söõa boø taïi Traïi Boø Söõa Long Thaønh.

Chieàu: Ñeán TP.HCM. Keát thuùc chuyeán ñi. Chia tay vaø heïn gaëp laïi !

 

 

GIÁ TRỌN GÓI: Vui lòng liên hệ sớm với chúng tôi để có giá tốt nhất!

 

 GIAÙ VEÙ BAO GOÀM:

q      Vaän chuyeån:  Xe du lòch ñôøi môùi, maùy laïnh, phuïc vuï ñöa ñoùn vaø tham quan theo chöông trình.

q      Löu truù: 01 ñeâm khaùch saïn, phoøng ñaày ñuû tieän nghi.

q      Caùc böõa aên theo chöông trình:

Ø       AÊn phuï:   02 böõa aên saùng

Ø       AÊn chính: 03 böõa aên tröa vaø chieàu coù ñaëc saûn ñòa phöông vaø thöïc ñôn thay ñoåi theo töøng böõa. Trong ñoù coù 01 böõa toái lieân hoan ñoaøn

Ø       Tham quan: Quyù khaùch ñöôïc lo tieàn veù vaøo coång taïi caùc ñieåm tham quan, beán baõi theo chöông trình(Quyù khaùch coù theå thay theá baèng ñieåm tham quan khaùc töông ñöông). Thôøi gian döøng taïi caùc ñieåm tham quan höôùng daãn vieân seõ cuøng thoáng nhaát trong ñoaøn.

q      Höôùng daãn vieân: Nhieàu kinh nghieäm, vui veû, nhieät tình, thuyeát minh vaø phuïc vuï ñoaøn aên, nghæ, tham quan suoát tuyeán.

q      Baûo hieåm: Quyù khaùch ñöôïc tham gia baûo hieåm du lòch suoát tuyeán vôùi möùc boài thöôøng toái ña 20.000.000 ñ/ngöôøi/tröôøng hôïp.

q      Quøa taëng: Quøa löu nieäm cho töøng khaùch cuûa Coâng Ty Du Lòch Thaêng Long: noùn du lòch. Treân ñöôøng ñi quyù khaùch ñöôïc phuïc vuï nöôùc suoái vaø khaên thôm moãi ngaøy moät löôït.

KHOÂNG BAO GOÀM: THUEÁ VAT

q      Chi phí ñieän thoaïi, giaët uûi, aên uoáng ngoaøi chöông trình vaø caùc chi phí khoâng ñeà caäp khaùc…

q      Tieàn Tip cho HDV vaø Taøi xeá

GIAÙ VEÙ DAØNH CHO TREÛ EM:

q      Treû em töø 02 – 05 tuoåi: Mieãn phí tour, Gia ñình töï lo aên nghæ cho beù. 02 ngöôøi lôùn chæ ñöôïc keøm 01 treû em. Treû em thöù 02 trôû leân phaûi mua ½ giaù veù ngöôøi lôùn.

q      Treû em töø 06 –10 tuoåi       : Mua ½ giaù veù ngöôøi lôùn. Tieâu chuaån nhö ngöôøi lôùn vaø nguû gheùp chung vôùi gia ñình. 11 tuoåi trôû leân mua troïn veù nhö  ngöôøi lôùn.

THANGLONG TOURIST- Luoân ñoàng haønh cuøng Uy Tín & Chaát Löôïng!

 

Xin vui loøng lieân heä Vaên Phoøng Coâng Ty                      

ÑC:125/39 Nguyeãn Cöûu Vaân, P.17, Q.BT, Tp.HCM                                         

ÑT: 08.38408260 – 38408043 – 0913.772297                              

Fax: 08.38406859                                                                                 

 

 

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ