0913772297 congtydulichthanglong@gmail.com

Cái Bè - Vinh Sang (2N)

Cái Bè - Vinh Sang (2N)

00

Mô tả ngắn

Sông Tiền một trong hai chi lưu của sông Mêkong chảy vào Viêt Nam đến Vĩnh Long chia tách thàng ngã ba sông, nơi nổi tiếng với chiếc cầu Mỹ Thuận. Vùng đất tuyệt đẹp này gần đây được biết đến với Khu du lịch Vinh Sang. Có diện tích 2,2 ha nằm ngay đầu Cù l

Chia sẻ mạng xã hội

Mô tả chi tiết

Mieät Vöôøn Soâng nöôùc Cöûu Long

CAÙI BEØ – KDL VINH SANG

Ngaøy 01: Moät ngaøy laøm noâng daân (Tp.HCM - KDL Vinh Sang)

          Saùng: Xe vaø HDV CTy Du Lòch Thaêng Long ñoùn Quyù khaùch taïi ñieåm heïn – khôûi haønh ñi Vónh Long. Ñoaøn duøng ñieåm taâm saùng taïi Myõ Tho. Sau ñoù tham quan Di tích AÁp BaécNôi dieãn ra traän ñaùnh lôùn nhaát cuûa quaân vaø daân mieàn sau Hieäp ñònh Giô - ne - vô.

 

Ñeán Caùi Beø, ñoaøn vöôït Caàu Myõ Thuaän – caây caàu coù yù nghóa quan troïng noái lieàn hai bôø Soâng Tieàn, ñöôïc xem laø coâng trình theá kyû 21...ñeå ñeán Vónh Long. Ñoaøn leân thuyeàn ñeå sang KDL Vinh Sang naèm treân Cuø Lao An Bình - vuøng ñaát truø phuù vôùi vöôøn caây aên traùi cuûa Vónh Long. Quyù khaùch nhaän phoøng, nghæ ngôi. Duøng côm tröa taïi nhaø haøng

Chieàu 14h00: Quyù khaùch thay trang phuïc ñoà baø ba ñeå hoùa thaân thaønh nhöõng ngöôøi noâng daân thöïc thuï, baét ñaàu tham gia chöông trình teambuilding traûi nghieäm boå ích vôùi caùc thöû thaùch: ñi caàu khæ vöôït chöôùng ngaïi vaät, vöøa ñua xe tröôït coû vöøa aên traùi caây, cöôõi ñaø ñieåu thoåi bong boùng, taùt möông baét caù... Sau ñoù Quyù khaùch töï do vui chôi vaø taém soâng taïi Coâng vieân nöôùc.

        Ngaøy 02: KDL Vinh Sang - Khôûi haønh veà TP.HCM

       Saùng: Duøng ñieåm taâm saùng. Ñoaøn tham quan Khu nuoâi vaø baûo toàn caùc loaøi chim – thuù quyù hieám ñöôïc ghi trong Saùch Ñoû Vieät Nam, thaêm loø röôïu neápxem quy trình saûn xuaát vaø neám thöû röôïu  neáp vöøa ra loø. Tieáp tuïc ñeán loø keïo döøa xem quy trình saûn xuaát vaø thöôûng thöùc keïo noùng ngay taïi choã..

 

Tröa: Traû phoøng. Duøng côm tröa taïi nhaø haøng. Veà laïi bôø Vónh Long. Quyù khaùch leân xe khôûi haønh veà TP.HCM.

          Chieàu: Veà ñeán TP.HCM. Keát thuùc chöông trình. Chia tay vaø heïn gaëp laïi.

 

 

GIÁ TRỌN GÓI: Vui lòng liên hệ sớm với chúng tôi để có giá tốt nhất!

 

 

 

GIÁ BAO GỒM:

 

o    Vận chuyển
    Xe : đời mới, máy lạnh, phục vụ đưa đón đi tham quan.
o    Lưu trú: 01 đêm khách sạn theo chương trình. Phòng đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn,  phòng từ 2 –>3 khách/01 phòng.
o    Các bữa ăn theo chương trình: 
    Ăn phụ: 02 bữa ăn sáng
    Ăn chính: 03 bữa ăn trưa và chiều, cơm phần chất lượng cao và thực đơn thay đổi theo từng bữa.
o    Tham quan: Quý khách được lo tiền vé vào cổng tại các điểm tham quan, bến bãi. Thời gian dừng tại các điểm tham quan hướng dẫn viên sẽ cùng thống nhất trong đoàn.
o    Hướng dẫn viên: Nhiều kinh nghiệm, vui vẻ, nhiệt tình, thuyết minh và phục vụ đoàn ăn, nghỉ, tham quan suốt tuyến.
o    Bảo hiểm: Quý khách được tham gia bảo hiểm du lịch suốt tuyến với mức bồi thường tối đa 10.000.000đ/người/trường hợp.
o    Quà tặng: Quà lưu niệm cho từng khách: nón, túi du lịch cao cấp. Trên đường đi quý khách được phục vụ nước suối  va khăn thơm mỗi ngày 01 lượt.
KHÔNG BAO GỒM: Thuế VAT
-    Các chi phí như: điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình và chi phí không đề cập khác…
-    Tiền Tip cho HDV và Tài xế.

 

 

GIÁ DÀNH CHO TRẺ EM:

 

1.    TRẺ EM DƯỚI 02 TUỔI: mua 10% giá vé máy bay người lớn.
Miễn phí dịch vụ theo tour, nhưng gia đình tự lo ăn - nghỉ cho bé.

2.    TRẺ EM TỪ 02 – 05 TUỔI:
-    Mua 10% giá dịch vụ theo tour. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 em. Trẻ em thứ 02 trở lên tính 1/2 giá vé dịch vụ của người lớn.
-     Bên cạnh đó: mua 75% giá vé máy bay người lớn.

3. TRẺ EM TỪ 06 –10 TUỔI:
-    Mua 50% giá vé dịch vụ của người lớn. Bao gồm:
+ 01 ghế ngồi trên xe.
+ phí bảo hiểm du lịch và dịch vụ theo tour như người lớn
+ vé tham quan.
+ suất ăn giống người lớn.
+ ngủ ghép chung với gia đình.
-  Bên cạnh đó : mua 75% giá vé máy bay người lớn.                    

4. TRẺ EM TỪ 11 TUỔI TRỞ LÊN: Mua trọn giá tour như người lớn.

Bản đồ