0913772297 congtydulichthanglong@gmail.com

Đà Lạt (4N - 3Đ)

Đà Lạt (4N - 3Đ)

00

Chia sẻ mạng xã hội

Mô tả chi tiết

Ñaø Laït – Phoá Hoa

 

4 ngaøy 3 ñeâm

      Ngaøy 01: TP. Hoà Chí Minh - Ñamb'ri - Ñaø Laït

 

Saùng: 5h30 Xe vaø HDV DL Thaêng Long ñoùn ñoaøn taïi ñieåm heïn. Khôûi haønh ñi Ñaø Laït. Nghæ giaûi lao vaø duøng ñieåm taâm saùng taïi khu vöïc Ñoàng Nai. Tieáp tuïc loä trình ñi Ñaø Laït.

Tröa: Ñeán Baûo Loäc. Ñoaøn nghæ giaûi lao, duøng côm tröa.

Chieàu: Ñeán Ñaø Laït, Ñoaøn tham quan Thaùc ÑAMBRImoät trong nhöõng thaùc nöôùc ñeïp cuûa cao nguyeân Ñaø Laït.

Sau ñoù nhaän phoøng khaùch saïn, nghæ ngôi.

Toái: Xe ñöa ñoaøn ñi duøng côm toái. Töï do khaùm phaù phoá nuùi. Nghæ ñeâm taïi Ñaø Laït.

      Ngaøy 02: Tham quan Ñaø Laït

 

Saùng: Quyùkhaùch duøng buffet saùng. Xe ñöa ñoaøn ñi tham quan:

·   Vöôøn hoa thaønh phoá Ñaø Laït -– nôi tröng baøy nhieàu loaøi hoa ñaëc tröng cuûa Ñaø Laït.…

·   Xe ñöa quyù khaùch leân ñoài Robin. Töø ñaây quyù khaùch coù theå ngaém toaøn caûnh thaønh phoá Ñaø Laït; neáu coù nhu caàu quyù khaùch coù theå ñi caùp treo qua Thieàn Vieän Truùc Laâm (chi phí töï tuùc)

·   Thieàn Vieän Truùc Laâm – nôi aån chöùa bao ñieàu huyeàn nhieäm cuûa theá giôùi taâm linh. Chieâm ngöôõng veû ñeïp neân thô cuûa Hoà Tuyeàn Laâm, nuùi Voi, röøng thoâng baït ngaøn.…

Tröa: Duøng côm tröa taïi nhaø haøng. Veà khaùch saïn nghæ ngôi

Chieàu: Ñoaøn tham quan:

·   Nhaø thôø Domain De Maria - ñöôïc xaây döïng theo kieán truùc kieåu Phaùp, duøng duy nhaát moät maøu voâi hoàng ñaäm ñeå queùt töôøng, khoâng gian noäi thaát ñöôïc chieáu saùng lung linh bôûi nhöõng khung kính maøu.

·   Tham quan Bieät Ñieän Traàn Leä Xuaân (Trung taâm löu tröõ Quoác gia IV) nôi löu giöõ haøng chuïc ngaøn taám moäc baûn thôøi Nguyeãn ñöôïc  UNESCO coâng nhaän laø Di saûn tö lieäu theá giôùi. Taïi ñaây, Quyù khaùch coù dòp chieâm ngöôõng nhöõng veû ñeïp ñoäc ñaùo cuûa “kieán truùc Ñaø Laït thu nhoû” qua caùc bieät thöû coå: Lam Ngoïc, Hoàng Ngoïc, Baïch Ngoïc…

 

      Ngaøy 03: Tham quan Ñaø Laït

Saùng: Quyùkhaùch duøng ñieåm taâm. Xe ñöa ñoaøn ñi tham quan:

·         Showroom Hoa töôi saáy khoâ ngheä thuaät - Nôi tröng baøy haøng ngaøn taùc phaåm hoa töôi saáy khoâ ñuû loaïi nhö hoa hoàng, caåm chöôùng, caåm tuù caàu…vôùi nhieàu phong caùch, kieåu daùng, maøu saéc…

·         KDL Ñoài Moäng MôMoät khung caûnh neân thô, laõng maïn nôi  taùi hieän hình aûnh Quoác Maãu AÂu Cô cuøng truyeàn thuyeát Con Roàng Chaùu Tieân khai sôn - traán bieån…Nôi chieâm nghieäm nhöõng kieät taùc cuûa ngöôøi nhaïc só taøi hoa Trònh Coâng Sôn; Thi só Haøn Maïc Töû. Vaø ñaëc bieät taïi ñaây quyù khaùch ñöôïc thöôûng thöùc chöông trình bieåu dieãn ngheä thuaät vaên hoaù coàng chieâng cuûa caùc daân toâc anh em vuøng cao Taây Nguyeân…

Tröa: Ñoaøn duøng côm tröa. Veà khaùch saïn nghæ ngôi.

Chieàu: Ñoaøn töï do mua saém taïi chôï Ñaø Laït.

      Ngaøy 04: Ñaø Laït - Tp.Hoà Chí Minh

Saùng: Quyù khaùch traû phoøng khaùch saïn Duøng ñieåm taâm saùng. Khôûi haønh veà Tp.HCM.

Treân ñöôøng veà ñoaøn gheù tham quan Truùc Laâm Vieânmoät ñieåm du lòch môùi, ñoäc ñaùo vôùi phong caûnh höõu tình vaø ñaäm chaát Thieàn.

Tröa: Veà ñeán Baûo Loäc döøng chaân nghæ giaûi lao, duøng côm tröa vaø thöôûng thöùc traø, caø pheâ taïi danh traø Taâm Chaâu. Tieáp tuïc leân xe khôûi haønh veà Saøi Goøn.

Chieàu: Veà ñeán TP.HCM. Keát thuùc chöông trình. Chia tay quyù khaùch vaø heïn ngaøy gaëp laïi!  

GIÁ VÉ BAO GỒM:

Vận chuyển:  Xe 45 chổ đời mới, máy lạnh, phục vụ đưa đón và tham quan theo chương tŕnh.

Lưu trú: 3 đêm khách sạn, phòng đầy đủ tiện nghi, phòng 2 – 4 khách.

Các bữa ăn theo chương tŕnh:

Ăn phụ:   01 bữa ăn sáng có nước uống ngày đi và về +  03 bữa ăn sáng buffet (Đà Lạt)

Ăn chính: 07 bữa ăn trưa và chiều có đặc sản địa phương và thực đơn thay đổi theo từng bữa. Trong đó có 01 bữa tối liên hoan đoàn (có thịt nướng + rượu Vang).

Tham quan: Quư khách được lo tiền vé vào cổng tại các điểm tham quan, bến băi theo chương tŕnh (Quý khách có thể thay thế bằng điểm tham quan khác tương đương). Thời gian dừng tại các điểm tham quan hướng dẫn viên sẽ cùng thống nhất trong đoàn.

Hướng dẫn viên: Nhiều kinh nghiệm, vui vẻ, nhiệt t́nh, thuyết minh và phục vụ đoàn ăn, nghỉ, tham quan suốt tuyến.

Bảo hiểm: Quư khách được tham gia bảo hiểm du lịch suốt tuyến với mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/người/trường hợp.

Qùa tặng: Quà tặng may mắn của Công Ty Du Lịch Thăng Long. Trên đường đi quư khách được phục vụ nón du lịch, nước suối và khăn thơm mỗi ngày một lượt.

KHÔNG BAO GỒM:

 Chi phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương tŕnh và các chi phí không đề cập khác…

Tiền Tip cho HDV và Tài xế

QUY ĐỊNH VỀ TRẺ EM: Trẻ em dưới 6 tuổi: 10% giá vé, gia đ́nh tự lo ăn nghỉ cho bé. 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em. trẻ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 giá vé người lớn.

Trẻ em từ 06 –10 tuổi : Mua 50% giá vé người lớn. Tiêu chuẩn như người lớn và ngủ ghép chung với gia đình

Trẻ từ 11 tuổi: Mua trọn vé như người lớn.

THANGLONG TOURIST- Luôn đồng hành cùng Uy Tín & Chất Lượng!

 

Xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Công Ty                          

Đc:125/39 Nguyeãn Cöûu Vaân, P.17, Q.Bình Thaïnh                                                                  

ĐT: 08.38408260 – 38408043 – 0913.772297                                                 

Fax: 08.38406859                                                                                                          

Email:congtydulichthanglong@gmail.com                                        

 

 

 

Bản đồ