0913772297 congtydulichthanglong@gmail.com

Khám Phá Miệt Vườn Sông Nước Miền Tây

Khám Phá Miệt Vườn Sông Nước Miền Tây

00

Chia sẻ mạng xã hội

Mô tả chi tiết

                

 

Chöông Trình Khaùm Phaù MieätVöôøn Soâng Nöôùc Mieàn Taây

{C}{C}{C}Traûi Nghieäm Moät Ngaøy Laøm Noâng Daân Taïi

Nhaø Vöôøn Sinh Thaùi – Loø Baùnh Hoûi UÙt Dzaùch

 

4h30 Saùng: Xe vaø HDV Du Lòch Thaêng Long ñoùn ñoaøn taïi ñieåm heïn.  Khôûi haønh ñi Caàn Thô.

      Quyù khaùch  duøng ñieåm taâm saùng taïi nhaø haøng Mekong Restop  taõi Myõ Tho. Sau ñoù tieáp tuïc loä trình.

10h00: Ñeán Nhaø Vöôøn Sinh Thaùi – Loø Baùnh Hoûi UÙt Dzaùch taïi Huyeän PhongÑieàn, Tp.Caàn Thô , Quyù khaùch ñöôïc:  

     traûi nghieäm cuoäc soáng thöôøng nhaät cuûa ngöôøi daân ñòa phöông  vôùi caùc hoaït ñoäng: taùt möông baét caù, ñi vöôøn - 

   treøo caây haùi traiù. Hoïc caùch laøm vaø thöôûng thöùc caùc moùn aên ñaëc tröng mieät vöôøn: laøm baùnh hoûi, ñoå baùnh xeøo,

    naáu laåu maém, chieân thòt chuoät, nöôùng caù loùc…Ñaëc bieät: moãi khaùch seõ ñöôïc taëng 01 phaàn quaø traùi caây theo muøa mang veà. 

Tröa:  Ñoaøn duøng côm tröa vôùi caùc moùn aên daân daõ, nghæ ngôi,  töï do khaùm phaù laøng queâ, vöôøn caây aên traùi.

 14h00: Chia tay Caàn Thô, khôûi haønh veà TP.HCM. Ñeán Myõ Thoñoaøn nghæ giaûi lao, döøng chaân mua quaø ñaëc saûn: nem chua,

       baùnh traùng söõa, keïo döøa, coám neáp             

Chieàu: Veà ñeán TP.HCM - Chia tay – Heïn gaëp laïi Quyù Khaùch!         

- - - - - - - - - - *****- - - - - - - - - - - - - - - -

                Kính göûi : QUYÙ KHAÙCH -  BAÙO GIAÙ THAM QUAN DU LÒCH

                                 Tuyeán: TP.HCM – CAÀN THÔ – TP.HCM

                       Thôøi gian : 01 ngaøy           Phöông tieän : Ñi veà baèng oâ toâ.                       

o           Giaù Troïn Goùi Bao Goàm:

Ø       Xe: ñôøi môùi, maùy laïnh, phuïc vuï ñöa ñoùn ñi tham quan.

Ø       Bao goàm:  aên saùng, aên tröa, thöôûng thöùc traùi caây, ñôøn ca taøi töû,

Ø       tham quan vöôøn traùi caây.

Ø       Höôùng daãn vieân: Nhieàu kinh nghieäm, vui veû, nhieät tình, thuyeát minh

      vaø phuïc vuï ñoaøn aên, nghæ, tham quan suoát tuyeán.

Ø          Baûo hieåm: Quyù khaùch ñöôïc tham gia baûo hieåm du lòch suoát tuyeán

     vôùi möùc boài thöôøng toái ña 20.000.000ñ/ngöôøi/tröôøng hôïp.

Ø          Quaø taëng: Quaø löu nieäm cho töøng khaùch: noùn rôm, traùi caây vöôøn.

       Treân ñöôøng ñi quyù khaùch ñöôïc phuïc vuï nöôùc suoái  vaø khaên thôm

o          Khoâng Bao Goàm:

Ø          Caùc chi phí nhö: ñieän thoaïi, aên uoáng ngoaøi chöông trình vaø chi phí

      khoâng ñeà caäp khaùc…

 

Bản đồ