0913772297 congtydulichthanglong@gmail.com

Lagi - Dinh Thầy Thím - Hàm Thuận Nam (2N - 1Đ)

Lagi - Dinh Thầy Thím - Hàm Thuận Nam (2N - 1Đ)

00

Chia sẻ mạng xã hội

Mô tả chi tiết

 Lagi – Dinh Thầy Thím –

Hàm Thuận Nam

(2 ngày 1 đêm)

          Ngày 01: Tp.Hồ Chí Minh – Dinh Thầy Thím – Hàm Thuận Nam

Saùng: Quyù khaùch taäp trung taïi ñieåm heïn, Xe & HDV Cty Du Lòch Thaêng Long ñoùn ñoaøn, khôûi haønh ñi Lagi. Ñoaøn döøng chaân nghæ giaûi lao, duøng ñieåm taâm saùng taïi nhaø haøng Taâm Chaâu khu vöïc Daàu Giaây.

Tröa: ÑeánTX La Gi, ñoaøn tham quan Dinh Thaày ThímDi tích lòch söû, taâm linh noåi tieáng taïi Bình Thuaän. Quyù khaùch ñöôïc nghe keå truyeàn thuyeát veà Ñöùc Thaày Taùnh, caàu söùc khoûe, taøi loäc, bình an… Quyù khaùch duøng côm tröa taïi nhaø haøng.

Tieáp tuïc haønh trình. Xe ñöa ñoaøn theo cung ñöôøng ven bieån. Quyù khaùch tham quan moät thoaùng Haûi Ñaêng Khe Gaø – Ngoïn haûi ñaêng coå nhaát Vieät Nam.

Chieàu: Ñeán Khu vöïc bieån La Gi  – Khe Gaø. Ñoaøn nhaän phoøng.  Taém bieån töï do.

Toái: Duøng böõa toái taïi nhaø haøng. tham gia chöông trình sinh hoaït löûa traïi vui nhoän. Nghæ ñeâm taïi Muõi Neù. 

 

 

        Ngày 02: Hàm Thuận Nam - khởi hành về Tp.Hồ Chí Minh

Saùng: Quyù khaùch thöùc daäy sôùm. Traûi nghieäm caûnh keùo löôùi baét caù cuûa ngö daân ñòa phöông. Duøng ñieåm taâm saùng.

Tröa: Ñoaøn traû phoøng khaùch saïn. Duøng côm tröa. Khôûi haønh veà TP.HCM.

Ñoaøn gheù Cô sôû saûn xuaát nöôùc maém cuûa ngöôøi daân Phan Thieát tham quan vaø mua quaø ñaëc saûn nhö: thanh long, nöôùc maém, möïc moät naéng, caùc loaïi khoâ

 Chieàu: Veà ñeán TP.HCM. Keát thuùc chöông trình. Chia tay quyù khaùch vaø heïn ngaøy taùi  ngoä

 

 

 

GIÁ TRỌN GÓI: Vui lòng liên hệ sớm với chúng tôi để có giá tốt nhất!

 

GIAÙ VEÙ BAO GOÀM:

q      Vaän chuyeån:  Xe oâ toâ ñôøi môùi, maùy laïnh, phuïc vuï ñöa ñoùn vaø tham quan theo chöông trình.

q      Löu truù: 01 ñeâm resort saùt bieån phoøng ñaày ñuû tieän nghi, phoøng 2,3,4 khaùch/01 phoøng.

q      Caùc böõa aên theo chöông trình:

Ø       AÊn phuï:   02 böõa aên saùng ( coù moät böõa saùng buffet)

Ø       AÊn chính: 03 böõa aên tröa vaø chieàu coù ñaëc saûn ñòa phöông vaø thöïc ñôn thay ñoåi theo töøng böõa. Trong ñoù coù 01 böõa toái lieân hoan ñoaøn

Ø       Tham quan: Quyù khaùch ñöôïc lo tieàn veù vaøo coång taïi caùc ñieåm tham quan, beán baõi theo chöông trình(Quyù khaùch coù theå thay theá baèng ñieåm tham quan khaùc töông ñöông). Thôøi gian döøng taïi caùc ñieåm tham quan höôùng daãn vieân seõ cuøng thoáng nhaát trong ñoaøn.

q      Höôùng daãn vieân: Nhieàu kinh nghieäm, vui veû, nhieät tình, thuyeát minh vaø phuïc vuï ñoaøn aên, nghæ, tham quan suoát tuyeán.

q      Baûo hieåm: Quyù khaùch ñöôïc tham gia baûo hieåm du lòch suoát tuyeán vôùi möùc boài thöôøng toái ña 10.000.000 ñ/ngöôøi/tröôøng hôïp.

q      Quøa taëng: Quøa löu nieäm cho töøng khaùch cuûa Coâng Ty Du Lòch Thaêng Long: noùn du lòch. Treân ñöôøng ñi quyù khaùch ñöôïc phuïc vuï nöôùc suoái vaø khaên thôm moãi ngaøy moät löôït.

KHOÂNG BAO GOÀM:

q      Chi phí ñieän thoaïi, giaët uûi, aên uoáng ngoaøi chöông trình vaø caùc chi phí khoâng ñeà caäp khaùc…

q      Tieàn Tip cho HDV vaø Taøi xeá.

GIAÙ VEÙ DAØNH CHO TREÛ EM:

q      Treû em töø 02 – 05 tuoåi: Mieãn phí tour, Gia ñình töï lo aên nghæ cho beù. 02 ngöôøi lôùn chæ ñöôïc keøm 01 treû em. Treû em thöù 02 trôû leân phaûi mua ½ giaù veù ngöôøi lôùn.

q      Treû em töø 06 –10 tuoåi: Mua ½ giaù veù ngöôøi lôùn. Tieâu chuaån nhö ngöôøi lôùn vaø nguû gheùp chung vôùi gia ñình. 11 tuoåi trôû leân mua troïn veù nhö  ngöôøi lôùn.

THANGLONG TOURIST- Luoân ñoàng haønh cuøng Uy Tín & Chaát Löôïng!

Xin vui loøng lieân heä Vaên Phoøng Coâng Ty                     

ÑC: 125/39 Nguyeãn Cöûu Vaân, P.17, Q.BT                                       

ÑT: 08.38408260 – 38408043 – 0913.772297                                                                 

Fax: 08.38406859                              

Email: congtydulichthanglong@gmail.com                        

Cty_dulichthanglong@yahoo. com

 

 

 

Bản đồ