0918.290964 congtydulichthanglong@gmail.com

Nha Trang (3N - 3Đ)

Nha Trang (3N - 3Đ)

00

Chia sẻ mạng xã hội

Mô tả chi tiết

    

 

NHA TRANG – BIEÅN XANH VAÃY GOÏI

03 ngaøy 03 ñeâm

Ñeâm 1: Thaønh Phoá Hoà Chí Minh – Nha Trang

Toái 21h00:  Xe vaø HDV Cty Du Lòch Thaêng Long ñoùn Quyù khaùch taïi ñieåm heïn. Khôûi haønh ñi Nha Trang. Ñoaøn nghæ giaûi lao vaø duøng böõa khuya taïi khu vöïc Daàu Giaây. Nghæ ñeâm treân xe.

Ngaøy 1: Taém bieån Baõi Daøi – Vui chôi Vinpearland

Saùng 06h30: Ñeán Cam Ranh, Quyù khaùch duøng ñieåm taâm saùng. Sau ñoù tieáp tuïc haønh trình theo cung ñöôøng môùi Soâng Loâ – Hoøn Rôù ñeán Baõi DaøiBaõi taém hoang sô naèm ôû baéc Baùn ñaûo Cam Ranh. Tham gia caùc troø chôi vaän ñoäng bieån vui nhoän mang tính gaén keát tinh thaàn ñoàng ñoäi, töï do taém bieån vaø thöôûng thöùc haûi saûn.

Tröa: Xe ñöa ñoaøn veà Nha Trang. Quyù khaùch duøng côm tröa. Nhaän phoøng khaùch saïn, nghæ ngôi.

Chieàu 15h00: Xe ñöa Quyù khaùch ñi tham quan Di tích Chuøa Long Sôn  linh thieâng vaø Thaéng caûnh Hoøn Choàng – Nuùi Coâ Tieân huyeàn thoaïi.

  Ñeán nhaø haøng, Quyù khaùch duøng côm chieàu.

Toái: Neáu coù nhu caàu, xe ñöa Quyù khaùch ñeán Caûng Phuù Quyù ñeå ñi caùp treo qua Khu giaûi trí VinpearlLand (töï tuùc chi phí: ngöôøi lôùn 450.000ñ, treû em 350.000ñ). Taïi ñaây, Quyù khaùch ñöôïc tham gia taát caû caùc troø chôi trong nhaø vaø ngoaøi trôøi vui nhoän, tham quan khu mua saém, thuûy cung…Thöôûng thöùc Show trình dieãn nhaïc nöôùc hieän ñaïi.

Toái 21h00: Quyù khaùch töï tuùc veà laïi Nha Trang, nghæ ngôi.

Ngaøy 2: Taém khoaùng noùng I - Resort

Saùng: Ñoaøn duøng ñieåm taâm saùng. Xe ñöa Quyù khaùch ñeán KDL Buøn Khoaùng Noùng I – Resort. Quyù khaùch ñöôïc ngaâm khoaùng noùng raát toát cho söùc khoûe. Ngoaøi ra, Quyù khaùch coù theå töï tuùc phí ñeå söû duïng caùc dòch vuï cao caáp khaùc: ngaâm buøn noùng, massage…

  Tröa: Duøng côm tröa taïi  NH I - resort. Veà laïi khaùch saïn, nghæ ngôi.

15h00: Xe ñöa ñoaøn ñi tham quan Trung Taâm Thöông Maïi Nha Trang – “Chôï Ñaàm” mua saém ñaëc saûn (yeán saøo, khoâ möïc…).

Chieàu: Xe ñöa ñoaøn ñeán nhaø haøng duøng côm toái - tieäc lieân hoan ñoaøn hoaønh traùng: vaên ngheä haùt vôùi nhau, troø chôi saân khaáu, xoå soá may maén….

Toái: Töï do daïo phoá, thöôûng thöùc haûi saûn.

Ngaøy 3: Nha Trang – Tp.Hoà Chí Minh

Saùng: Quyù khaùch duøng ñieåm taâm saùng. Laøm thuû tuïc traû phoøng. Khôûi haønh veà TP.HCM. Treân ñöôøng veà ñoaøn gheù thöôûng thöùc vaø mua saém ñaëc saûn Phan Rang: nho, maät nho, röôïu nho nguyeân chaát.

Tröa: Ñeán Tp.Phan Thieát ñoaøn döøng chaân nghæ giaûi lao vaø Mua saém ñaëc saûn thanh long, nöôùc maém taïi Phan Thieát.

Ñoaøn duøng côm tröa.

Chieàu: Veà ñeán TP.HCM. Keát thuùc chöông trình. Chia tay quyù khaùch vaø heïn gaëp laïi!

BAÙO GIAÙ THAM QUAN DU LÒCH

Tuyeán: TP.HCM – Nha Trang
Thôøi gian: 03 ngaøy - 03 ñeâm -  Phöông tieän: ñi – veà baèng oâ toâ

 GIAÙ VEÙ BAO GOÀM:

q     Vaän chuyeån:  Xe 35-45 choå ñôøi môùi, maùy laïnh, phuïc vuï ñöa ñoùn vaø tham quan theo chöông trình.

q     Löu truù: 2 ñeâm khaùch saïn, trung taâm thaønh phoá, phoøng ñaày ñuû tieän nghi, phoøng 2,3,4 khaùch/01 phoøng.

q     Caùc böõa aên theo chöông trình:

Ø      AÊn phuï:   03 böõa aên saùng coù nöôùc uoáng + 01 böõa aên khuya.

Ø      AÊn chính: 05 böõa aên tröa vaø chieàu coù ñaëc saûn ñòa phöông vaø thöïc ñôn thay ñoåi theo töøng böõa. Trong ñoù coù 01 böõa toái lieân hoan ñoaøn.

q     Tham quan: Quyù khaùch ñöôïc lo tieàn veù vaøo coång taïi caùc ñieåm tham quan, beán baõi theo chöông trình (Quyù khaùch coù theå thay theá baèng ñieåm tham quan khaùc töông ñöông). Thôøi gian döøng taïi caùc ñieåm tham quan höôùng daãn vieân seõ cuøng thoáng nhaát trong ñoaøn.

q     Höôùng daãn vieân: Nhieàu kinh nghieäm, vui veû, nhieät tình, thuyeát minh vaø phuïc vuï ñoaøn aên, nghæ, tham quan suoát tuyeán.

q     Baûo hieåm: Quyù khaùch ñöôïc tham gia baûo hieåm du lòch suoát tuyeán vôùi möùc boài thöôøng toái ña 20.000.000 ñ/ngöôøi/tröôøng hôïp.

q     Quøa taëng: Quaø taëng may maén cuûa Coâng Ty Du Lòch Thaêng Long. Treân ñöôøng ñi quyù khaùch ñöôïc phuïc vuï noùn du lòch, nöôùc suoái vaø khaên thôm moãi ngaøy moät löôït.

KHOÂNG BAO GOÀM:

q           Chi phí ñieän thoaïi, giaët uûi, aên uoáng ngoaøi chöông trình vaø caùc chi phí khoâng ñeà caäp khaùc…

q          Thueá VAT.

q          Tieàn Tip cho HDV vaø Taøi xeá

QUY ÑÒNH VEÀ TREÛ EM: Treû em töø 02 – 05 tuoåi: Mieãn phí tour, Gia ñình töï lo aên nghæ cho beù. 02 ngöôøi lôùn chæ ñöôïc keøm 01 treû em. Treû em thöù 02 trôû leân phaûi mua 1/2 giaù veù ngöôøi lôùn.

q                 Treû em töø 06 –10 tuoåi : Mua 50% giaù veù ngöôøi lôùn. Tieâu chuaån nhö ngöôøi lôùn vaø nguû gheùp chung vôùi gia ñình.

q                 Treû töø 11 tuoåi: Mua troïn veù nhö ngöôøi lôùn.

THANGLONG TOURIST- Luoân ñoàng haønh cuøng Uy Tín & Chaát Löôïng!

 

Xin vui loøng lieân heä Vaên Phoøng Coâng Ty                                   

ÑC: 125/39 Nguyeãn Cöûu Vaân, P.17, Q.Bình Thaïnh                                                   

ÑT: 08.38408260 – 38408043 – 0913.772297                                                            

Fax: 08.38406859                                                                                   

Email:Cty_dulichthanglong@yahoo.com                                                   

congtydulichthanglong@gmail.com

                                                                                        

                                                                                      

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

                                       

                                                      

                                                              

                                                                     

 

 

 

 

Bản đồ