0918.290964 congtydulichthanglong@gmail.com

Nha Trang - Vipearland (4N)

Nha Trang - Vipearland (4N)

00

Chia sẻ mạng xã hội

Mô tả chi tiết

NHA TRANG - VINPEARLAND

TG: 04 ngaøy 03 ñeâm

 

Ngaøy 01: Tp. Hoà Chí Minh – Nha Trang

Saùng 05h30: Xe vaø HDV Cty DL Thaêng Long ñoùn ñoaøn taïi ñieåm heïn, khôûi haønh ñi Nha Trang. Quyù khaùch duøng ñieåm taâm saùng taïi nhaø haøng khu vöïc Daàu Giaây.

Tröa: Ñeán Phan Thieát, ñoaøn duøng côm tröa. Tieáp tuïc haønh trình. Quyù khaùch döøng chaân vaø tham quan taïi khu vöïc bieån Caø Naùmoät trong nhöõng baõi bieån ñeïp nhaát mieàn Trung.

Chieàu:Ñeán Cam Ranh, theo con ñöôøng ven bieån quyù khaùch ngaém caûnh Vònh Cam Ranh - moät trong nhöõng vònh ñeïp vaø chieán löôïc nhaát theá giôùi, ñi ngang moät thoaùng khu du lòch Diamond Bay - nôi töøng toå chöùc cuoäc thi Hoa Haäu Hoaøn Vuõ theá giôùi vaø nhieàu söï kieän vaên hoùa lôùn…

Ñeán Nha Trang, nhaän phoøng khaùch saïn, taém bieån töï do

Toái: Quyù khaùch duøng côm toái taïi nhaø haøng, Töï do daïo phoá bieån, Nghæ ñeâm taïi Nha Trang.

 

Ngaøy 02: Taém bieån baõi Daøi – Vinpearland - tham quan Nha Trang

Saùng: Quyù khaùch duøng ñieåm taâm saùng. Sau ñoù xe ñöa ñoaøn ñi tham quan:

·     Thaùp Traàm Höông – Quaûng Tröôøng 2/4Bieåu töôïng cuûa Phoá bieån Nha Trang.

·    Bieån Baõi Daøibaõi bieån vôùi neùt ñeïp hoang sô, cuøng baõi caùt traéng mòn, roäng meânh moâng. Ñoaøn töï do taém bieån, thöôûng thöùc haûi saûn.

Tröa: Veà Nha Trang. Quyù khaùch duøng côm tröa, nghæ ngôi.

Chieàu: Xe ñöa quyù khaùch ñi tham quan:

·    Long Sôn Töïngoâi chuøa coå kính noåi tieáng taïi Khaùnh Hoøa ñeå caàu taøi -– loäc -– bình an…

·    Thaéng caûnh Hoøn Choàng – Nuùi Coâ Tieân huyeàn thoaïi.

(Hoaëc neáu coù nhu caàu, xe ñöa quyù khaùch ñeán Caûng Phuù Quyù ñeå ñi caùp treo qua Khu giaûi trí VinpearlLand – chi phí töï tuùc)

Toái: Duøng côm toái. Töï do khaùm phaù phoá bieån.

          Nghæ ñeâm taïi Nha Trang.

Ngaøy 03:  Du thuyeàn VònhNha Phu – Taém bieån Hoøn Lao

               Taém khoaùng noùng taïi I Resort

Saùng: Quyù khaùch duøng ñieåm taâm saùng buffet.

Xe ñöa ñoaøn ñeán Beán taøu du lòch Ñaù Choàng (caùch Nha Trang 20km) - Du thuyeàn ngoaïn caûnh treân Vònh Nha Phu, döøng chaân taïi KDL Ñaûo Khæ – Hoøn Lao. Taïi ñaây, quyù khaùch ñöôïc taém bieån xanh maùt, trong saïch; coù cô hoäi tieáp xuùc vôùi ñaøn khæ töï nhieân; tham quan caùc coâng trình ngheä thuaät, vöôøn thieân long, taây du kyù; ñaëc bieät xem xieác thuù vôùi: deâ, choù, khæ…Khaùm phaù ñaïi döông vôùi dòch vuï laën baèng bình hôi hoaëc oáng thôû (töï tuùc)

Tröa: Quyù khaùch duøng côm tröa taïi nhaø haøng. Veà khaùch saïn nghæ ngôi töï do.

Chieàu: Xe ñöa ñoaøn ñeán:

·   KDL Buøn Khoaùng Noùng I Resort. Taïi ñaây quyù khaùch ñöôïc ngaâm taém khoaùng noùng toát cho söùc khoûe. Ngoaøi ra quyù khaùch coù theå  söû duïng caùc dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe cao caáp: ngaâm buøn,  massage…(Chi phí töï tuùc)

·  Trung Taâm Thöông Maïi Nha Trang“Chôï Ñaàm” mua saém ñaëc saûn (yeán saøo, khoâ möïc…).  

Toái: Duøng côm toái. Töï do daïo phoá, thöôûng thöùc haûi saûn.

Ngaøy 04:  khôûi haønh veà Tp. Hoà Chí Minh

Saùng: Quyù khaùch traû phoøng khaùch saïn. Duøng ñieåm taâm saùng. Khôûi haønh veà TP.HCM. Treân ñöôøng veà ñoaøn gheù thöôûng thöùc vaø mua saém ñaëc saûn Phan Rang: nho, maät nho, röôïu nho nguyeân chaát.

Tröa: Ñeán Tp.Phan Thieát ñoaøn döøng chaân nghæ giaûi lao vaø Mua saém ñaëc saûn thanh long, nöôùc maém taïi Phan Thieát. Ñoaøn duøng côm tröa.

Chieàu: Veà ñeán TP.HCM. Keát thuùc chöông trình. Chia tay quyù khaùch vaø heïn gaëp laïi!

BAÙO GIAÙ THAM QUAN DU LÒCH
Tuyeán: TP. Hoà Chí Minh – Nha Trang
Thôøi gian: 04 ngaøy - 03 ñeâm      Phöông tieän: ñi – veà baèng xe

 GIAÙ VEÙ BAO GOÀM:

q      Vaän chuyeån:  Xe 45 choå ñôøi môùi, maùy laïnh, phuïc vuï ñöa ñoùn vaø tham quan theo chöông trình.

q      Löu truù: 3 ñeâm khaùch saïn theo tieâu chuaån, trung taâm thaønh phoá, phoøng ñaày ñuû tieän nghi, phoøng 2 - 4 khaùch/01 phoøng.

q      Caùc böõa aên theo chöông trình:

Ø       AÊn phuï:   01 böõa aên saùng + nöôùc uoáng vaø 03 böõa buffet.

Ø       AÊn chính: 07 böõa aên tröa vaø chieàu coù ñaëc saûn ñòa phöông vaø thöïc ñôn thay ñoåi theo töøng böõa. Trong ñoù coù 01 böõa toái lieân hoan ñoaøn.

q      Tham quan: Quyù khaùch ñöôïc lo tieàn veù vaøo coång taïi caùc ñieåm tham quan, beán baõi theo chöông trình (Quyù khaùch coù theå thay theá baèng ñieåm tham quan khaùc töông ñöông). Thôøi gian döøng taïi caùc ñieåm tham quan höôùng daãn vieân seõ cuøng thoáng nhaát trong ñoaøn.

q      Höôùng daãn vieân: Nhieàu kinh nghieäm, vui veû, nhieät tình, thuyeát minh vaø phuïc vuï ñoaøn aên, nghæ, tham quan suoát tuyeán.

q      Baûo hieåm: Quyù khaùch ñöôïc tham gia baûo hieåm du lòch suoát tuyeán vôùi möùc boài thöôøng toái ña 20.000.000 ñ/ngöôøi/tröôøng hôïp.

q      Quøa taëng: Quyù khaùch ñöôïc phuïc vuï noùn du lòch, nöôùc suoái vaø khaên thôm moãi ngaøy moät löôït.

KHOÂNG BAO GOÀM: Thueá VAT

q Chi phí ñieän thoaïi, giaët uûi, aên uoáng ngoaøi chöông trình vaø caùc chi phí khoâng ñeà caäp khaùc…

qTieàn Tip cho HDV vaø Taøi xeá

QUY ÑÒNH VEÀ TREÛ EM: Treû em töø 02 – 05 tuoåi: Mieãn phí tour, Gia ñình töï lo aên nghæ cho beù. 02 ngöôøi lôùn chæ ñöôïc keøm 01 treû em. Treû em thöù 02 trôû leân phaûi mua 1/2 giaù veù ngöôøi lôùn.

q                  Treû em töø 06 –10 tuoåi : Mua 50% giaù veù ngöôøi lôùn. Tieâu chuaån nhö ngöôøi lôùn vaø nguû gheùp chung vôùi gia ñình.

q                  Treû töø 11 tuoåi: Mua troïn veù nhö ngöôøi lôùn.

THANGLONG TOURIST - Luoân ñoàng haønh cuøng Uy Tín & Chaát Löôïng!

Xin vui loøng lieân heä Vaên Phoøng Coâng Ty                              

ÑC: 125/39 Nguyeãn Cöûu Vaân, P.17, Q.Bình Thaïnh                                                                 

ÑT: 08.38408260 – 38408043 – 0913.772297                          

Fax: 08.38406859                                                                                                   

Email: congdulichthanglong@gmail.com 

 

                                       

                                                      

                                                              

                                                                     

 

 

 

 

       

                                       

                                                      

                                                              

                                                                     

 

 

 

 

 

     

 

Bản đồ