0913772297 trungthanglong@gmail.com

Phan Thiết - Cổ Thạch (2N)

Phan Thiết - Cổ Thạch (2N)

00

Chia sẻ mạng xã hội

Mô tả chi tiết

         
PHAN THIẾT - CỔ THẠCH - MŨI NÉ

02 ngaøy 01 ñeâm

Ngaøy 01: Tp.HCM – Phan Thieát – Coå Thaïch – Muõi Neù

Saùng: Quyù khaùch taäp trung taïi ñieåm heïn, Xe & HDV Cty Du Lòch Thaêng Long ñoùn ñoaøn, khôûi haønh ñi Coå Thaïch. Ñoaøn döøng chaân nghæ giaûi lao, duøng ñieåm taâm saùng taïi nhaø haøng khu vöïc Daàu Giaây.

Tröa: Ñeán Coå Thaïch (Tuy Phong – Bình Thuaän). Quyù khaùch duøng côm tröa taïi nhaø haøng.

Ñoaøn tham quan Di tích Chuøa Hang (Coå Thaïch Töï)Ñieåm haønh höông noåi tieáng taïi Bình Thuaän. Sau ñoù tham quan Baõi Ñaù Baûy Maøu (baõi taém Caø Döôïc). Töï do taém bieån vaø thöôûng thöùc haûi saûn (aên haûi saûn töï tuùc).

Chieàu: Khôûi haønh veà Muõi Neù. Xe ñöa ñoaøn ñi theo cung ñöôøng Löông Sôn – Muõi Neù, Quyù khaùch coù dòp tham quan moät thoaùng caùc thaéng caûnh Baøu Sen, Ñoài Caùt Traéng – Vaøng, Hoøn Rôm, Laøng Chaøi Muõi Neù…Ñoaøn nhaän phoøng. Duøng côm toái.

Toái: Duøng böõa toái taïi nhaø haøng. tham gia chöông trình sinh hoaït löûa traïi vui nhoän. Nghæ ñeâm taïi Muõi Neù.

      

Ngaøy 02: Phan Thieát – Muõi Neù – Veà Tp.HCM

Saùng: Quyù khaùch thöùc daäy sôùm. Traûi nghieäm caûnh keùo löôùi baét caù cuûa ngö daân ñòa phöông hoaëc tham quan Ñoài Caùt Vaøng Di Ñoäng. Duøng ñieåm taâm saùng.

10h00: Ñoaøn traû phoøng khaùch saïn. Khôûi haønh veà TP.HCM.

Tröa: Ñeán Phan Thieát. Quyù khaùch duøng côm tröa. Ñoaøn gheù Cô sôû saûn xuaát nöôùc maém cuûa ngöôøi daân Phan Thieát tham quan vaø mua quaø ñaëc saûn nhö: thanh long, nöôùc maém, möïc moät naéng, caùc loaïi khoâ…Duøng côm tröa taïi Daàu Giaây.

 Chieàu: Veà ñeán TP.HCM. Keát thuùc chöông trình. Chia tay quyù khaùch vaø heïn ngaøy taùi  ngoä.

 

----------o0o----------

GIAÙ VEÙ BAO GOÀM:

q     Vaän chuyeån:  Xe oâ toâ ñôøi môùi, maùy laïnh, phuïc vuï ñöa ñoùn vaø tham quan theo chöông trình.

q     Löu truù: 01 ñeâm resort saùt bieån phoøng ñaày ñuû tieän nghi, phoøng 2,3,4 khaùch/01 phoøng.

q     Caùc böõa aên theo chöông trình:

Ø      AÊn phuï:   02 böõa aên saùng

Ø      AÊn chính: 03 böõa aên tröa vaø chieàu coù ñaëc saûn ñòa phöông vaø thöïc ñôn thay ñoåi theo töøng böõa. Trong ñoù coù 01 böõa toái lieân hoan ñoaøn

Ø      Tham quan: Quyù khaùch ñöôïc lo tieàn veù vaøo coång taïi caùc ñieåm tham quan, beán baõi theo chöông trình(Quyù khaùch coù theå thay theá baèng ñieåm tham quan khaùc töông ñöông). Thôøi gian döøng taïi caùc ñieåm tham quan höôùng daãn vieân seõ cuøng thoáng nhaát trong ñoaøn.

q     Höôùng daãn vieân: Nhieàu kinh nghieäm, vui veû, nhieät tình, thuyeát minh vaø phuïc vuï ñoaøn aên, nghæ, tham quan suoát tuyeán.

q     Baûo hieåm: Quyù khaùch ñöôïc tham gia baûo hieåm du lòch suoát tuyeán vôùi möùc boài thöôøng toái ña 20.000.000 ñ/ngöôøi/tröôøng hôïp.

q     Quøa taëng: Quøa löu nieäm cho töøng khaùch cuûa Coâng Ty Du Lòch Thaêng Long: noùn du lòch. Treân ñöôøng ñi quyù khaùch ñöôïc phuïc vuï nöôùc suoái vaø khaên thôm moãi ngaøy moät löôït.

KHOÂNG BAO GOÀM:

q     Chi phí ñieän thoaïi, giaët uûi, aên uoáng ngoaøi chöông trình vaø caùc chi phí khoâng ñeà caäp khaùc…

q     Tieàn Tip cho HDV vaø Taøi xeá.

GIAÙ VEÙ DAØNH CHO TREÛ EM:

q     Treû em töø 02 – 05 tuoåi: Mieãn phí tour, Gia ñình töï lo aên nghæ cho beù. 02 ngöôøi lôùn chæ ñöôïc keøm 01 treû em. Treû em thöù 02 trôû leân phaûi mua ½ giaù veù ngöôøi lôùn.

q     Treû em töø 06 –10 tuoåi: Mua ½ giaù veù ngöôøi lôùn. Tieâu chuaån nhö ngöôøi lôùn vaø nguû gheùp chung vôùi gia ñình. 11 tuoåi trôû leân mua troïn veù nhö  ngöôøi lôùn.

THANGLONG TOURIST- Luoân ñoàng haønh cuøng Uy Tín & Chaát Löôïng!

Xin vui loøng lieân heä Vaên Phoøng Coâng Ty                     

ÑC: 125/39 Nguyeãn Cöûu Vaân, P.17, Q.BT                                         

ÑT: 08.38408260 – 38408043 – 0913.772297                                                                

Fax: 08.38406859                              

Email: congtydulichthanglong@gmail.com                         

Cty_dulichthanglong@yahoo. com

                                                                   

 

Bản đồ