0913772297 trungthanglong@gmail.com

Phan Thiết - Mũi Né (2N)

Phan Thiết - Mũi Né (2N)

00

Mô tả ngắn

- Tham quan Trường Dục Thanh, Bàu Sen, Đồi Cát Trắng... - Tắm biển, trò chơi vận động trên biển, thưởng thức hải sản, mua sắm đặc sản...

Chia sẻ mạng xã hội

Mô tả chi tiết

   

Phan Thieát Hoøn Rôm Suoái Tieân

Thôøi gian: 02 ngaøy -01 ñeâm.

Phöông tieän: oâ toâ ñôøi môùi

 

Ngaøy 1: TP.HCM – Phan Thieát – Hoøn Rôm

Saùng 05h00: Quyù khaùch taäp trung taïi ñieåm heïn. Xe & HDV Cty Du Lòch Thaêng Long ñoùn ñoaøn, khôûi haønh ñi Phan Thieát. Ñoaøn döøng chaân nghæ giaûi lao, duøng ñieåm taâm saùng taïi Nhaø haøng Taâm Chaâu – Daàu Giaây.

10h00: Ñeán Tp. Phan Thieát, tham quan DTLS Tröôøng Duïc Thanhnôi Baùc Hoà kính yeâu ñaõ töøng döøng chaân daïy hoïc tröôùc khi ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc; laøm leã daâng höông tröôùc Töôïng ñaøi Baùc taïi Baûo taøng Hoà Chí Minh chi nhaùnh Bình Thuaän.

11h30:Ñoaøn duøng côm tröa taïi Nhaø haøng Caø Ty beân bôø soâng Caùi thô moâng.

12h30: Tieáp tuïc xe ñöa ñoaøn veà Resort nhaän phoøng, nghæ ngôi.

Chieàu 15h30:  Ñoaøn taäp trung ra baõi bieån tham gia Hoaït ñoäng ngoaøi trôøi Teambuilding- mang yù nghóa gaén keát tinh thaàn taäp theå ñoàng ñoäi vôùi nhieàu troø chôi vui nhoän: ñoaøn taøu toác haønh, löôùi trôøi loàng loäng, taùt caïn bieån ÑoângSau ñoù quyù khaùch töï do taém bieån vaø thöôûng thöùc haûi saûn giaù bình daân taïi baõi bieån.

Toái 18h00: Ñoaøn duøng côm toái  vôùi BÖÕA TIEÄC LIEÂN HOAN ÑOAØN HOAØNH TRAÙNG- vôùi caùc moùn aên ñaëc saûn bieån.

Tham gia chöông trình sinh hoaït löûa traïi, giao löu vaên ngheä, game show saân khaáu, ruùt thaêm truùng thöôûng nhieàu phaàn quaø kim khí ñieän maùy coù giaù trò.

Toái:  Ñieåm taâm khuya vôùi moùn chaùo haûi saûn toâm möïc. Töï do daïo bieån. Nghæ ñeâm taïi resort.

Ngaøy 2: Thaéng caûnh Suoái Tieân – Khôûi haønh veà Tp.HCM

Saùng 06h30: Quyù khaùch duøng ñieåm taâm saùng taïi resort.

07h30:Xe ñöa ñoaøn ñi tham quan Thaéng caûnh Suoái Tieân - thieân ñöôøng hoang sô giöõa mieàn caùt traéng vôùi doøng suoái nöôùc ngoït quanh naêm; chinh phuïc Boàng Lai Tieân Caûnh-vôùi nhöõng coät caùt ñuû maøu saéc- do meï thieân nhieân taïo hoùa, ngaém nhìn caûnh bieån bao la töø ñoài caùt.

     09h30: Trôû veà resort  quyù khaùch taém bieån töï do.

11h00: Ñoaøn laøm thuû tuïc traû phoøng. Duøng côm tröa taïi nhaø haøng, toång keát chuyeán ñi. Sau ñoù leân xe khôûi haønh veà laïi TP.HCM.

Ñoaøn gheù Cô sôû saûn xuaát nöôùc maém cuûa ngöôøi daân Phan Thieát tham quan vaø mua quaø ñaëc saûn nhö: thanh long, nöôùc maém, möïc moät naéng, caùc loaïi khoâ…Tieáp tuïc loä trình veà Thaønh Phoá, ñoaøn gheù nghæ giaiû lao mua ñaëc saûn traùi caây Long Khaùnh nhö: maêng cuït, saàu rieâng choâm choâm .

Chieàu 18h00: Veà ñeán TP.HCM. Keát thuùc chöông trình.  Chia tay quyù khaùch vaø heïn ngaøy taùi  ngoä.

THAM QUAN DU LÒCH
Tuyeán: TP.HCM – PHAN THIEÁT – MUÕI NEÙ- HOØN RÔM
Thôøi gian: 02 ngaøy - 01 ñeâm; Phöông tieän: ñi – veà baèng xe

 GIAÙ VEÙ BAO GOÀM:

q     Vaän chuyeån:  Xe 45 choã ñôøi môùi, maùy laïnh, phuïc vuï ñöa ñoùn vaø tham quan theo chöông trình.

q     Löu truù: 01 ñeâm resort saùt bieån, hoaëc khaùch saïn  ñaày ñuû tieän nghi, phoøng 2 - 4 khaùch/01 phoøng.

q     Caùc böõa aên theo chöông trình:

Ø      AÊn phuï:   02 böõa aên saùng + nöôùc uoáng + 01 böõa chaùo toái

Ø      AÊn chính: 03 böõa aên tröa vaø chieàu coù ñaëc saûn ñòa phöông vaø thöïc ñôn thay ñoåi theo töøng böõa. Trong ñoù coù 01 böõa toái lieân hoan ñoaøn

Ø      Tham quan: Quyù khaùch ñöôïc lo tieàn veù vaøo coång taïi caùc ñieåm tham quan, beán baõi theo chöông trình(Quyù khaùch coù theå thay theá baèng ñieåm tham quan khaùc töông ñöông). Thôøi gian döøng taïi caùc ñieåm tham quan höôùng daãn vieân seõ cuøng thoáng nhaát trong ñoaøn.

q     Höôùng daãn vieân: Nhieàu kinh nghieäm, vui veû, nhieät tình, thuyeát minh vaø phuïc vuï ñoaøn aên, nghæ, tham quan suoát tuyeán.

q     Baûo hieåm: Quyù khaùch ñöôïc tham gia baûo hieåm du lòch suoát tuyeán vôùi möùc boài thöôøng toái ña 20.000.000 ñ/ngöôøi/tröôøng hôïp.

q     Quøa taëng: Quøa löu nieäm cho töøng khaùch cuûa Coâng Ty Du Lòch Thaêng Long: noùn du lòch. Treân ñöôøng ñi quyù khaùch ñöôïc phuïc vuï nöôùc suoái vaø khaên thôm moãi ngaøy moät löôït.

KHOÂNG BAO GOÀM:

q     Chi phí ñieän thoaïi, giaët uûi, aên uoáng ngoaøi chöông trình vaø caùc chi phí khoâng ñeà caäp khaùc…

q     Tieàn Tip cho HDV vaø Taøi xeá.

GIAÙ VEÙ DAØNH CHO TREÛ EM:

q     Treû em töø 02 – 05 tuoåi: Mieãn phí tour, Gia ñình töï lo aên nghæ cho beù. 02 ngöôøi lôùn chæ ñöôïc keøm 01 treû em. Treû em thöù 02 trôû leân phaûi mua ½ giaù veù ngöôøi lôùn.

q     Treû em töø 06 –10 tuoåi: Mua ½ giaù veù ngöôøi lôùn. Tieâu chuaån aên + xe nhö ngöôøi lôùn vaø nguû gheùp chung vôùi gia ñình (coù theå ñoùng theâm phí ñeå coù suaát phoøng nguû).

q     Töø 11 tuoåi trôû leân mua troïn veù nhö  ngöôøi lôùn.

THANGLONG TOURIST- Luoân ñoàng haønh cuøng Uy Tín & Chaát Löôïng!

Xin vui loøng lieân heä Vaên Phoøng Coâng Ty                                        

ÑC: 125/39 Nguyeãn Cöûu Vaân, P.17, Q.Bình Thaïnh                                                                 

ÑT: 08.38408260 – 38408043 – 0913.772297                                

Fax: 08.38406859                                               

Email:congtydulichthanglong@gmail.com                        

                                                                                                                                               

                                                                                                           

                                                                            

 

 

 

Bản đồ